проф. Иван Мургов

Лекцията която ще изнесе пред аудиторията на Форум-изложение Здраве, Щастие, Красота е  „Ролята на българските пробиотици Ентеросан в съвременния живот“

 

prof.ivan.murgov

Роден в с. Черна могила,   Хасковска област

Образование:

Средно образование –  гимназия в г. Харманли 1953-1957г

Висше образование – Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив  – 1957 – 1962 г по специалността „Технология на млякото и млечните продукти” с пррисъдена образователна степен  „Магистър”

Главен технолог на млекозавода в гр. Айтос – 1962- 1964 г

Научни степени и звания:

Докторантури:

Доктор (кандидат на биологическите науки)   – Присъдена след разработен и защитен дисертационен труд във Всерусийския научноизследователски институт по генетика и селекция на промишлените микроорганизми в Москва –   1969 -1973  г

Доктор на биологическите науки  – Присъдена от Ввисшата атестационна комисия след разработен  дисертационен труд в УХТ изащитен пред специализиран научен съвет по Микробиология, вирусология и имунология към ВАК  през 1980 г

Доктор хонорис кауза  на УХТ – 2009 г

Асистент по Микробиоллогия  в УХТ –  1964.- 1968 г

Старши асистент – 1968 – 1970 г

Главен асистент – 1971 1973 г

Доцевнт по Микробиология  – 1974 г

Професор по Микробиология – 1982 г

Лекционни курсове –  5  бр

Специализации –  Франция, 1971/1972 г,  Русия – 1975 г, САЩ – 1982г, Франция – 2001 г

Заемани ръководни длъжности – ръководител на катедра Микробиология при УХТ, Зам. ректор и ръководител на НИС при УХТ, член на СНС, на НК и на Преезидиума на ВАК, Управетел на „Протей М”ЕООД

Чллен на научни съвети – СНС по Микробиология към ВАК, на Факултетния и на Академичния съвет на УХТ,

Член на научни оргонизации – Съюза на учените в България, Нучнотехническите съюзи в България, Асоциацията на микробиолозите в България

Награди за начни постижения –

Златна значка от преглед на ТНТМ

Златна значка – „За принос в техническия прогрес”,

Златна значка „Почетен изобретател”

Научни разработки и публикации

Патенти и изобретения – 20 бр., Полезни модели – 3 бр,

Нучни публикации – 190 бр, Научнопопулярни статии  – 35 бр,

Научнопопулярни филми . 4 бр,

Монографии –  4 бр, Учебници- 10 бр,  Книги – 6 бр

Създадено предприятие, оганизирано производство и Внедрени технологии, продукти, препарати,  произвеждани и понастоящгем -28 бр под търговската марка „Ентеросан”, която е регистрирана в ЕС